Regulamin sprzedaży treningu online

Regulamin sprzedaży karnetów na treningi online grupowe, treningi online personalne, jednorazowe wejście na trening online grupowy

Sprzedaż treningów za pośrednictwem strony internetowej www.kulturasportu.pl realizowana przez Kultura Sportu Piotr Jańczyk z siedzibą firmy ul. Rodzeństwa Krzyżowskich 2/12, 43-100 Tychy, NIP 6452508993. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kulturasportu@gmail.com lub telefonem +48 533 280 783

§ 1

Definicje

Przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Treningi online grupwe karnet- 10 wejść,
Treningi online gurpowe karnet-5 wejść
Treningi online grupowe jednorazowe wejście
Trening online personalny
Fakultatywna opłata za program online
twórcą programów i treningów jest Sprzedawca,
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem
Sprzedawca Kultura Sportu Piotr Jańczyk z siedzibą firmy ul. Rodzeństwa Krzyżowskich 2/12, 43-100 Tychy, NIP 6452508993.
§ 2

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Treningu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci treningów

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

dostęp do Internetu,
standardowy system operacyjny,
standardowa przeglądarka internetowa,
posiadanie aktywnego adresu e-mail
Do korzystania z treningu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

dostęp do Internetu,
standardowy system operacyjny,
standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
możliwość odtwarzania plików wideo,
posiadanie aktywnego adresu e-mail,
Posiadanie konta na Facebook
Dostęp do ścianki wspinaczkowej
Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treningów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4

Zakup Kursu

W celu zakupu Treningu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
wybrać wariant Treningu spośród dostępnych na Stronie,
Dokonać płatności za pośrednictwem bramki płatniczej DotPay.
Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący otrzyma potwierdzenie otrzymania wpłaty i na podany w formularzu w momencie realizacji płatności adres e-mail. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Treningu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

W celu otrzymania faktury, Kupujący jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedającego poprzez e-mail: kulturasportu@gmail.com

§ 5

Udostępnienie i korzystanie z Kursu

Zakupiony Trening zostanie udostępniony Kupującemu poprzez dodanie go do grupy na FB oraz wysyłkę e-mail.

Korzystanie z Treningu odbywa się z poziomu Facebooka oraz e-mail i wymaga połączenia z Internetem.

Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy. Materiały tworzące Trening będą dostępne z w dniach 23.09.2019 do 15.12.2019. Materiały będą dodawane przez Sprzedawcę systematycznie w trakcie trwania Treningu.

Kupujący uzyskuje dostęp do Treningu na czas określony. Pliki pdf. wchodzące w skład treningu Kupujący może pobrać materiały wchodzące w skład Treningu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

§ 6

Odstąpienie Konsumenta od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7

Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Trening ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Treningu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres pola@climb2change.pl.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://climbingacademy.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.